RODO

§ 1
ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, jest firma Tokyo Studio Piotr Gorzkowski, z siedzibą w Warszawie (01-711) przy ul. Tołwińskiego 4 m. 20, NIP: 525-234-27-48, REGON: 363767832.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@tokyostudio.pl.

§ 2
GROMADZONE DANE

 1. Gromadzimy następujące dane osobowe, podawane w formularzu rejestracyjnym:
  - imię i nazwisko,
  - adres e-mail,
  - numer telefonu
 2. Opcjonalnie użytkownicy mogą podać również nazwy grup coverowych, do których należą.

§ 3
CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wymienionego w punkcie § 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach działalności sali tanecznej. Dane osobowe są nam potrzebne, aby skontaktować się z osobą rezerwującą salę w razie problemów z dostępnością sali, problemów z płatnością lub uszkodzeniami wyposażenia sali.
 3. Dane osobowe NIE SĄ przetwarzane w celach marketingowych ani sprzedażowych.
 4. Pełne dane osobowe NIE BĘDĄ nigdzie publicznie wyświetlane, ani na tej stronie, ani na mediach społecznościowych, bez uprzedniej zgody użytkownika. Jedyne publicznie wyświetlane dane to Imię rezerwującego w kalendarzu i/lub nazwa grupy coverowej.

§ 4
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres aktywności konta użytkownika na stronie. Jeżeli konto nie wykazuje aktywności przez okres 2 lat (rozumiemy przez to dokonanie rezerwacji), konto i przypisane do niego dane osobowe zostaną usunięte. Przed usunięciem konta użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail.

§ 5
PRAWA

 1. Każdy ma prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych. Przy otrzymaniu odpowiedniego żądania mailowo na adres kontakt@tokyostudio.pl, Administrator ma obowiązek:
  - poinformować czy przetwarza dane osobowe danej osoby,
  - poinformować o procesie przetwarzania danych osobowych (cele, kategorie, odbiorcy),
  - przekazać danej osobie kopię przetwarzanych danych osobowych.
 2. Każdy ma prawo do poprawienia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania. W tym celu prosimy o wiadomość mailową na adres kontakt@tokyostudio.pl. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych wiąże się z natychmiastowym usunięciem konta użytkownika na stronie.
 3. Każdy ma prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). W tym celu prosimy o wiadomość mailową na adres kontakt@tokyostudio.pl. Wyjątki od tego prawa stanowią sytuacje gdy:
  - przetwarzanie jest konieczne do poszanowania wolności wypowiedzi i informacji,
  - obowiązek przechowywania danych osobowych ciąży na Administratorze z mocy prawa,
  - dane muszą być przechowywane z innych względów związanych z interesem publicznym, takich jak zdrowie publiczne lub badania naukowe i historyczne,
  - przechowywanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia roszczenia.